Warunki udziału w konkursie Blundstone X Lauren Cassar.

[KONIEC KONKURSU] ⛰🌻🦘

Informacje o tym, jak wziąć udział w promocji, zasady udziału w promocji i nagroda stanowią część niniejszych warunków udziału w promocji.

Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa. Zgłoszenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Instagrama.

WARUNKI UDZIAŁU

W promocji mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Polski w wieku co najmniej 18 lat (Uczestnicy).

Dyrektorzy, kierownictwo i pracownicy (oraz ich najbliższe rodziny) Promotora, jego podmiotów powiązanych, dystrybutorów, drukarni, dostawców, usługodawców, miejsc i agencji, którzy są bezpośrednio związani z prowadzeniem tej promocji, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji. Najbliższa rodzina oznacza: współmałżonka, byłego współmałżonka, faktycznego współmałżonka, dziecko lub pasierba (naturalnego lub z adopcji), rodzica, pasierba, dziadka, pasierba, wujka, ciotkę, siostrzenicę, siostrzeńca, brata, siostrę, przyrodniego brata, przyrodnią siostrę lub pierwszego kuzyna.

OKRES PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się 12 grudnia 2023 r. i kończy się 26 grudnia 2023 r. o pólnocy.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Aby wziąć udział w promocji, Uczestnicy muszą w Okresie promocyjnym:

– Śledzić stronę IG Blundstone Poland @blundstonepl i @mirador_.
– Skomentować konkursowy post na Instagramie.
– Uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe zgłoszenie, udostępniając post na swoich Instagram Stories.
– Liczba zgłoszeń jest ograniczona do dwóch (2) na osobę.
– Zgłoszenia zostaną uznane za przyjęte w momencie ich otrzymania przez Organizatora, a nie w momencie ich wysłania.
– Otrzymane zgłoszenia zostaną uznane przez Organizatora za ostateczne.
– Zgłoszenia niekompletne, niedokładne, błędne, niekwalifikujące się lub niezrozumiałe zostaną uznane za nieważne.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, zagubione lub błędnie wysłane zgłoszenia.
– Nieprawidłowo wprowadzone przez Uczestnika dane kontaktowe spowodują unieważnienie zgłoszenia.
– Koszty związane z dostępem do Instagrama pozostają w gestii Uczestnika i mogą się różnić w zależności od używanej usługi internetowej lub dostawcy usług telekomunikacyjnych.
– Korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania do automatycznego wprowadzania zgłoszeń lub jakichkolwiek mechanicznych, elektronicznych lub innych środków umożliwiających Uczestnikowi automatyczne wielokrotne wprowadzanie zgłoszeń jest zabronione i spowoduje unieważnienie wszystkich zgłoszeń przesłanych przez Uczestnika.

– Wszystkie kwalifikujące się Zgłoszenia otrzymane w okresie promocyjnym zostaną uwzględnione w losowaniu.
Jeden zwycięzca zostanie wybrany losowo 27 grudnia 2023 r. o godz. 14:00.
– Wszystkie kwalifikujące się Zgłoszenia zostaną wybrane losowo.

– Jest to gra losowa, a umiejętności nie odgrywają żadnej roli w wyłonieniu zwycięzców.


– Zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie za pomocą wiadomości bezpośredniej na zwycięskie konto na Instagramie w ciągu dwóch (2) dni od losowania, a imię i nazwisko oraz lokalizacja każdego zwycięzcy mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora https://www.blundstone.pl/ oraz za pośrednictwem Instagram @blundstonepl.

– Szczegóły mogą pozostać na stronie internetowej Organizatora przez okres nie krótszy niż dwadzieścia osiem (28) dni, a na koncie na Instagramie bezterminowo.
Organizator podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu powiadomienia zwycięzców o wynikach losowania.


Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie będzie z nim prowadzona żadna korespondencja.

Blundstone Poland |
https://www.blundstone.pl

NAGRODY

1.Całkowita maksymalna wartość puli nagród promocyjnych wynosi do 500,00 AUD (w tym GST).

2.Pakiet nagród składa się z jednej (1) pary 500 butów Blundstone spersonalizowanych przez artystkę z Tasmanii, Lauren Cassar.


3.Zwycięzca musi poinformować Organizatora na piśmie o przyjęciu nagrody i innych wymaganych danych, w tym rozmiaru butów Blundstone i adresu korespondencyjnego, w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia go przez Organizatora o wygranej, w przeciwnym razie nagroda może przepaść.

4.Nagroda nie podlega przeniesieniu ani wymianie i nie może zostać wypłacona w gotówce (o ile nie wskazano inaczej). Nagroda musi zostać odebrana w zaoferowanej formie i nie może zostać zmieniona. Nagrody nie można wykorzystać ani wymienić w połączeniu z żadną inną ofertą.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje podatkowe, które mogą wyniknąć z wygranych nagród. Należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany wartości nagród. Wszystkie wartości nagród są zalecanymi cenami detalicznymi w dolarach australijskich z uwzględnieniem podatku GST.

OGÓLNE

1. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawidłowe, wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje, nie będą uprawnieni do udziału w promocji, a wszystkie zgłoszenia Uczestnika, który zostanie uznany przez Organizatora za podającego nieprawidłowe, wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje, mogą, według uznania Organizatora, zostać uznane za nieważne.


2. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestnika przedstawienia (w wymaganym terminie) odpowiedniego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub innej dokumentacji (według uznania Organizatora) w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika, jego wieku, adresu zamieszkania, uprawnień do udziału w promocji i odebrania nagrody oraz wszelkich informacji podanych przez Uczestnika w ramach udziału w promocji, przed wydaniem nagrody.


3. Jeśli Promotor (lub wyznaczony przez niego przedstawiciel) nie otrzyma jakiejkolwiek dokumentacji wymaganej przez Promotora lub jeśli Uczestnik lub Zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane lub zatwierdzone w sposób zadowalający Promotora (lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela), wszystkie zgłoszenia takiego Uczestnika mogą zostać uznane za niekwalifikujące się i nieważne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności wszystkich Zgłoszeń oraz do zdyskwalifikowania Uczestnika za: (a) manipulowanie procesem zgłoszenia; (b) przesłanie zgłoszenia, które nie jest zgodne z niniejszymi Warunkami Zgłoszenia; lub (c) zaangażowanie się w jakiekolwiek niezgodne z prawem lub inne niewłaściwe postępowanie obliczone na narażenie na szwank uczciwego i prawidłowego przebiegu promocji. Prawa Promotora do odzyskania odszkodowania lub innej rekompensaty od takiego sprawcy są zastrzeżone.


5. Nagroda zostanie przyznana wyłącznie po weryfikacji zwycięzcy, której Promotor wymaga według własnego uznania.


6. Wszelkie próby wyrządzenia złośliwych szkód lub zakłócenia zgodnego z prawem działania niniejszej promocji mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a w przypadku podjęcia takiej próby, niezależnie od tego, czy zakończy się ona powodzeniem, czy nie, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli Organizator poniesie straty lub koszty w związku z naruszeniem niniejszych Warunków uczestnictwa lub innych zobowiązań prawnych przez Uczestnika, Uczestnik zgadza się zrekompensować Organizatorowi te straty, szkody i koszty.

7. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu Zgłoszenia należy wyłącznie do Organizatora i nie będzie z nim prowadzona żadna korespondencja. Wszelkie Zgłoszenia zawierające treści, które Promotor według własnego uznania uzna za obraźliwe, obsceniczne, prymitywne lub nieodpowiednie w jakikolwiek sposób lub które Promotor uzna za mogące naruszać jakiekolwiek przepisy prawa lub inne prawa jakiejkolwiek osoby, korporacji lub podmiotu, nie zostaną zaakceptowane jako kwalifikujące się Zgłoszenie do promocji. Obejmuje to między innymi wszelkie Zgłoszenia, które Promotor uzna za dyskredytujące którykolwiek z jego produktów i/lub usług lub któregokolwiek z dostawców nagród lub w inny sposób niezgodne z duchem promocji.


8. Biorąc udział w promocji, Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że ich Zgłoszenie oraz ich imię i nazwisko i/lub miejscowość mogą być prezentowane na platformach mediów społecznościowych https://www.blundstone.pl/ lub w materiałach audiowizualnych lub drukowanych Promotora do publicznego wglądu w Okresie promocyjnym i bezterminowo. Po przesłaniu Zgłoszenia Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Zgłoszenie nie może zostać wycofane, zmienione ani usunięte (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez Organizatora).

9. Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie przez Organizatora, w przypadku wygranej, imienia i nazwiska, podobizny, wizerunku i/lub głosu Uczestnika (w tym zdjęcia, filmu i/lub nagrania) w dowolnych mediach na całym świecie przez nieograniczony czas bez dodatkowego powiadomienia, wynagrodzenia lub rekompensaty w celu promocji, reklamy lub marketingu promocji (w tym jej wyników) i/lub promocji wszelkich produktów lub usług produkowanych, dystrybuowanych i/lub dostarczanych przez Organizatora.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. W zakresie dozwolonym przez prawo, każdy Uczestnik zwalnia Promotora oraz jego pracowników, współpracowników, agentów i wykonawców z odpowiedzialności za wszelkie Straty wynikające z:
naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z niniejszych Warunków Uczestnictwa;
wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z niniejszych Warunków Uczestnictwa; niedbałego, umyślnego lub w inny sposób bezprawnego działania lub zaniechania Uczestnika; oszukańczych lub nieuczciwych działań lub zaniechań Uczestnika; wszelkich naruszeń przez Uczestnika obowiązujących przepisów prawa; wszelkie roszczenia osób trzecich (w tym osób fizycznych, podmiotów prawnych i departamentów lub agencji rządowych) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z udziału Uczestnika w promocji; śmierć lub obrażenia ciała jakiejkolwiek osoby lub jakiekolwiek uszkodzenie, utrata lub zniszczenie jakiejkolwiek nieruchomości lub materialnej własności osobistej, w zakresie spowodowanym jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Uczestnika; wszelkie roszczenia lub zarzuty, że Zgłoszenie Uczestnika narusza własność intelektualną osoby trzeciej.

2. W przypadku, gdy nagroda lub element nagrody stanie się niedostępny z przyczyn niezależnych od Promotora, zostanie przyznana porównywalna nagroda lub element nagrody o takiej samej lub większej wartości.
3. Jeśli nagroda lub element nagrody stanie się niedostępny z jakiegokolwiek powodu pozostającego poza uzasadnioną kontrolą Organizatora, w jego miejsce zostanie przyznana porównywalna nagroda lub element nagrody o takiej samej lub większej wartości, z zastrzeżeniem wszelkich pisemnych wskazówek wydanych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Organizator oraz powiązane z nim agencje i firmy wykluczają wszelką odpowiedzialność (w tym zaniedbanie), z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa (w tym wszelkich obowiązujących gwarancji konsumenckich na mocy przepisów o ochronie konsumentów), za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie obrażenia, straty i/lub szkody wynikające w jakikolwiek sposób z promocji. Obejmuje to między innymi: usterki techniczne, opóźnienia lub awarie, w tym wynikające z dostępu do jakichkolwiek materiałów związanych z niniejszą promocją oraz wszelkie nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne informacje przekazane w trakcie lub w związku z niniejszą promocją w wyniku jakichkolwiek usterek technicznych, opóźnień lub awarii; kradzież, nieautoryzowany dostęp lub ingerencję osób trzecich; utracone lub uszkodzone zgłoszenia, roszczenia o nagrody lub nagrody; i/lub przyjęcie i/lub wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody.

5. Wszelkie decyzje Organizatora w odniesieniu do promocji są ostateczne i nie będzie z nimi prowadzona żadna korespondencja.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozmiar lub zużycie butów po ich otrzymaniu przez zwycięzcę. Do Uczestnika należy dostarczenie Organizatorowi informacji o prawidłowym rozmiarze.

PRYWATNOŚĆ

1. Organizator gromadzi Dane Osobowe Uczestnika w celu włączenia Uczestnika do promocji, przyznania nagród (w stosownych przypadkach) oraz wykorzystania informacji w celu ulepszenia towarów i usług Organizatora.Jeśli wymagane Dane Osobowe nie zostaną podane, Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w promocji i zostanie uznany za niekwalifikującego się.

2. Uczestnik wyraża również zgodę na to, że Promotor może, w przypadku gdy Uczestnik zostanie zwycięzcą, opublikować lub spowodować opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania zwycięzcy w dowolnych mediach, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa.

3. Jeśli będzie to wymagane przez prawo, Organizator przekaże każdemu Zwycięzcy, w momencie przyznania nagrody (lub tak szybko, jak to możliwe po tym fakcie), oświadczenie o gromadzeniu danych, w którym wyszczególnione zostaną gromadzone Dane Osobowe, cel ich gromadzenia, miejsce przechowywania Danych Osobowych oraz sposób ich udostępniania stronom trzecim.

4. Oświadczenie o gromadzeniu danych będzie zgodne z obowiązkami Promotora w zakresie ujawniania informacji lub innymi obowiązkami wynikającymi z odpowiednich przepisów o ochronie prywatności.

5. Wszystkie Dane Osobowe będą przechowywane przez Organizatora zgodnie z jego Polityką Prywatności. Przystępując do promocji, Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że kolejnym głównym celem gromadzenia Danych Osobowych Uczestnika przez Organizatora jest skontaktowanie się z Uczestnikiem w przyszłości w celu przekazania informacji o Organizatorze, w tym ofert specjalnych, badań rynkowych lub dostarczenia Uczestnikowi materiałów marketingowych za pośrednictwem dowolnego medium, w tym poczty, telefonu i komercyjnych wiadomości elektronicznych lub dowolnej innej formy elektronicznego, powstającego, cyfrowego lub konwencjonalnego kanału komunikacji, istniejącego obecnie lub w przyszłości.

W NINIEJSZYCH WARUNKACH UCZESTNICTWA:

„Grupa Blundstone” oznacza Blundstone Australia Pty Ltd, Blundstone U.S.A. Inc oraz Blundstone New Zealand Limited.

„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie obecne i przyszłe prawa dowolnego rodzaju w dowolnym miejscu na świecie, w tym między innymi prawa w odniesieniu do lub w związku z prawami autorskimi, wynalazkami (w tym patentami), znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami handlowymi, nazwami domen, projektami, informacjami poufnymi, tajemnicami handlowymi i know-how oraz podobnymi prawami własności przemysłowej, handlowej i intelektualnej, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane lub podlegają rejestracji, oraz obejmują prawo do ubiegania się o rejestrację takich praw, niezależnie od tego, czy istnieją w Polsce czy w inny sposób.